daily pooja

A Abhishekams (Morning only)
1 Thenabhishekam (Honey) 225.00
2 Kalabhabhishekam ($) Time 9 a.m. 2000.00
3 Ksheerabhishekam (Milk) 40.00
4 Navagam Panchagavyam Abhishekam (#) Time 9 a.m. 800.00
5 Neyyabhishekam (Ghee) 350.00
6 Panchamrutham Abhishekam (Ayyappan) Time 8 a.m. 1500.00
7 PanineerAbhishekam 100.00
8 Poornabhishekam (Ayyappan) - Time 8 a.m. 800.00
9 Elaneer Abhishekam (Tender Coconut) 100.00
10 Bhasmabhishekam (Vibhoothi) 100.00
11 Thailabhishekam (Oil) 25.00
B Alankarams
1 Chandanam Charthal full (*) ($) 500.00
2 Chandanam Charthal (Thirumukham) (*) ($) 200.00
3 Chuttu Vilakku (All deities) (*) (#) 3750.00
4 Chuttu Vilakku (One deity) (*) (**) 1500.00
5 Deepasthambham with Ghee (*) ( **) Single Deity 2500.00
6 Deepasthambham with oil (*) ( **) Single Deity 600.00
7 Niramala (all deities) (*) (#) 2750.00
8 Niramala (one deity) (*) ( **) 1250.00
9 Unda Mala 100.00
10 Silver Kavacham (Guruvayurappan) (*) 500.00
11 Silver Kavacham (Ganapathy) (*) 250.00
12 Silver Kavacham (Ayyappan) (*) 250.00
13 Silver Kavacham (Bhagawathi) (*) Silver Kavacham (Bhagawathi) (*)
14 Pushpabhishekam (Flower) - Ayyappan (*) (#) 3250.00
C Prasadams & Neivedyams
1 Avil Neivedyam 50.00
2 Malar Neivedyam 10.00
3 Pazham Panchasara 20.00
4 Pal Payasam (Morning) 60.00
5 Nei Payasam (Morning) 50.00
6 Neyyappam (Evening) 75.00
7 Trimadhuram (Morning) 70.00
8 Vella Neivedyam (Morning) 20.00
9 Venna (Butter) Neivedyam (Morning) 50.00
D Special Poojas
1 Bhagawati Seva (Evening) 300.00
2 Mandala Pooja (Ayyappa Swami) 500.00
3 Ayush Homam 300.00
4 Sudharshana Homam (#) 900.00
5 Ganapathy Homam 200.00
6 One day Pooja (Single deity) 350.00
7 Trikala Pooja (Guruvayurappan) 650.00
8 Udayasthamana Pooja (#) ($) 23000.00
E Other Poojas
1 Chorunu 500.00
2 Mala dharanam - Ayyappan (Morning) 50.00
3 Marriage (Advance Booking - Min. 7 days) 2000.00
4 Nadathallal 20.00
5 Poov Prashnam (Morning & Evening) 20.00
6 Thulabharam (Cost of Material extra) Morning 100.00
7 Vidhyarambham (Morning) 500.00
8 Elluthiri (Daily) 10.00
9 Elas Pooja / Ghee Japam 10.00
10 Karuka Mala - Ganapathy (Flower cost extra) Advance) 20.00
11 Neivilakku - Current (Single Deity) 10.00
12 Neivilakku - Advance (Single Deity) 100.00
13 Thamara Mala(Flower cost extra) Advance 25.00
14 Kettunira - Ayyappan 50.00
15 Vahana Pooja Two Wheeler) - Morning & Evening upto 6.00 pm 200.00
16 Vahana Pooja (Four Wheeler) - Morning & Evening upto 6.00 pm 500.00
F Nira Para (Morning & Evening)
1 Paddy 75.00
2 Malar 125.00
3 Avil 125.00
4 Sugar 125.00
5 Jaggery 125.00
6 Rice 125.00
7 Haldi (Manjal) 500.00
8 Coins (Booking Charges ) 100.00
G Archana
1 Ordinary Pushpanjali 10.00
2 Special Pushpanjali 20.00
3 Archana 35.00
4 Sahasranama Archana 55.00
5 Bhagya Sooktham Archana 55.00
6 Ashotharam 35.00
7 Vidyarajagopalam 35.00
8 Dhanwanthari Moolam 35.00
9 Aykamathya Sooktham (Morning) 35.00
10 Ayur Sooktham 35.00
11 Sarva roga Samana Manthram 35.00
12 Santhana Gopalam 35.00
13 Narasimha Moolam 35.00
14 Purusha Sooktham Archana (Morning) 35.00
15 Saraswatha Manthram - Devi 35.00
16 Swayamvara Pushpanjali - Devi (Evening) 55.00